Rentiv

Algemene Voorwaarden Rentiv B.V.

2022-07-03

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn opgesteld door Rentiv B.V. (“Rentiv”). In de Algemene Voorwaarden wordt gesproken over “Klant”, “je”, “jij” of “jou” en daarmee wordt bedoeld de partij die zaken of diensten afneemt van Rentiv. Als zowel naar Rentiv als Klant worden verwezen wordt gesproken over partijen.
 • 1.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van de zaken of diensten geleverd door Rentiv aan Klant. Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, zelfs niet indien offertes, facturen of andere documenten (waaronder e-mails) van de Klant verwijzen naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant.
 • 1.3 In geval van dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en andere documenten, prevaleren de Algemene Voorwaarden.
 • 1.4 Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 • 1.5 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

 • 2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Rentiv zijn vrijblijvend, tenzij door Rentiv schriftelijk anders is aangegeven.
 • 2.2 Indien jij gebruik maakt van de diensten van Rentiv, sta je in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens jou aan Rentiv verstrekte gegevens waarop Rentiv haar aanbieding baseert. Je dient steeds de uiterste zorg te betrachten dat de eisen waaraan de prestatie van Rentiv dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Rentiv niet bindend, behoudens indien door Rentiv uitdrukkelijk anders is vermeld.

ARTIKEL 3. UITVOERING DIENSTEN

 • 3.1 Rentiv zal zich naar beste kunnen inspannen haar diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met jou schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Rentiv worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Rentiv uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.
 • 3.2 Rentiv is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes of certificaten wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van een opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van de bedrijfsleiding van Rentiv.

ARTIKEL 4. PRIJS EN BETALING

 • 4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dien je alle betalingen in euro’s te voldoen.
 • 4.2 Alle door Rentiv afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Rentiv schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door Rentiv afgegeven voorcalculatie of begroting kan je nimmer rechten of verwachtingen ontlenen. Een door jou aan Rentiv kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Rentiv te verrichten prestaties. Rentiv zal je alleen informeren over een dreigende overschrijding van een door ons afgegeven voorcalculatie of begroting als we dit schriftelijk me jou zijn overeengekomen.
 • 4.3 Wij zullen in de bestelling de datum of data waarop Rentiv de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan jou in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door jou betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal je binnen een termijn van 30 kalender dagen na factuurdatum betalen. Jij bent niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 • 4.4 Indien jij de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, ben je, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien jij na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Rentiv de vordering uit handen geven, in welk geval jij naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.
 • 4.5 Indien Klant onderdeel uitmaakt van meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

ARTIKEL 5. VERTROUWELIJKHEID

 • 5.1 Zowel Rentiv als Klant draagt er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

ARTIKEL 6. PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING

 • 6.1 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Rentiv door Klant worden verwerkt, ligt volledig bij Klant. Jij staat er tegenover Rentiv voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Jij vrijwaart Rentiv tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 • 6.2 Als er sprake is van een verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal Rentiv hierover een aparte verwerkersovereenkomst sluiten met Klant.
 • 6.3 Indien Rentiv op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Rentiv staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
 • 6.4 De door of vanwege Rentiv aan jou verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door jou als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit jouw eigen organisatie kenbaar worden gemaakt. Rentiv is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

ARTIKEL 7. ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 • 7.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van jou en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door jou of een door jou in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
 • 7.2 Indien jij op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst hebt ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij jij bewijst dat Rentiv ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Rentiv vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • 7.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Rentiv zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • 7.4 Iedere partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Rentiv kan de overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over jouw onderneming direct of indirect wijzigt. Rentiv is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval jij onherroepelijk in staat van faillissement bent komen te verkeren, eindigt alsdan jouw recht tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede jouw recht tot toegang en/of gebruik van de diensten van Rentiv, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Rentiv vereist is.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID RENTIV

 • 8.1 De totale aansprakelijkheid van Rentiv wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met jou overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Rentiv voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan EUR [50.000 (vijftig duizend euro)] bedragen.
 • 8.2 De aansprakelijkheid van Rentiv voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van jouw afnemers, schade verband houdende met het gebruik van door jou aan Rentiv voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door jou aan Rentiv voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Rentiv verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 • 8.3 De in artikel 8.1 tot en met 2 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Rentiv laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Rentiv welke in de Algemene Voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.
 • 8.4 De in artikel 8.1 tot en met 3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Rentiv.
 • 8.5 Tenzij nakoming door de Rentiv blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Rentiv wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien jij Rentiv onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Rentiv ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Rentiv in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 • 8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat jij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Rentiv meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Rentiv vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij jij vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade hebt ingesteld.
 • 8.7 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Rentiv zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

ARTIKEL 9. OVERMACHT

 • 9.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij/zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Rentiv wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Rentiv, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door jou aan Rentiv zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door jou aan Rentiv is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) algemene doorleverproblemen bij energieleveranciers en (ix) algemene vervoersproblemen.
 • 9.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft iedere partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTEN

 • 10.1 Jij zal de rechten en verplichtingen die jij op grond van overeenkomst hebt nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.
 • 10.2 Rentiv is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 • 11.1 Op alle overeenkomsten waarbij Rentiv en jij partij zijn, is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Alle geschillen voortvloeien¬de uit de overeenkomst(en), dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.